Crazy Kawalerski - Organizujemy Odjechane Kawalerskie w całej Polsce: Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań i inne.
Sprawdzone wieczory kawalerskie
 • 12 lat
  doświadczenia
 • 50%
  rezerwacji z polecenia
 • Zabawa
  na każdą kieszeń
 • Gościliśmy w:
  tvn, onet, rmf, tvp2

REGULAMIN

Świadczenia usług drogą elektroniczną na portalach CrazyKawalerski.pl i CrazyPanieński.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portale internetowe crazykawalerski.pl i crazypanienski.pl (dalej „Portal”, „Portale”)
są prowadzone i obsługiwane przez firmę 'Lisek' Karolina Zielonka, ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków NIP 922-286-54-26, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Usługodawca”).

2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną usług pośrednictwa w rezerwowaniu usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, świadczonych na rzecz usługobiorcy przez osobę trzecią (dalej „Atrakcje Dostawcy”),

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin zostaje udostępniony na stronach crazykawalerski.pl i crazypanienski.pl  w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML i PDF).

4. Usługodawca może świadczyć w Portalach także inne usługi. Usługi te będą regulowane odrębnymi regulaminami. W zakresie nieuregulowanym ww. zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Umowa o świadczenie usług pośrednictwa zawierana jest z chwilą zaksięgowania przez bank usługodawcy dokonanej przez usługobiorcę wpłaty opłaty rezerwacyjnej (pierwszej wpłaty) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Usługobiorca (klient) korzystający z atrakcji w ramach portalu zobowiązany jest do podania prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym niezbędnych informacji w celu prawidłowego i bezpiecznego zrealizowania Atrakcji, w związku z czym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości i szkód wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza zamówienia ponosi usługobiorca.

7. Wpłacając opłatę rezerwacyjną za daną atrakcję usługobiorca (klient) potwierdza, że zapoznał się z jej szczegółami i upewnił się o możliwości skorzystania z niej przez wszystkie osoby zadeklarowane i biorące udział w Atrakcji, w szczególności pod względem pełnoletności, stanu zdrowia lub kondycji psychofizycznej.

8. Usługobiorca (klient) zobowiązuje się do poinformowania wszystkich uczestników Atrakcji o jej szczegółach i ryzykach związanych z jej realizacją przed jej rozpoczęciem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbania powyższego obowiązku przez usługobiorcę.

9. W przypadku, gdy poszczególni Dostawcy Atrakcji lub miejsca (np. kluby itp.) rezerwują sobie prawo do określenia zasad uczestnictwa w atrakcji dotyczących bezpieczeństwa lub dress codu, uczestnik Atrakcji niestosujący się do przepisów obowiązującego prawa, zasad bezpieczeństwa, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź też ubrany niezgodnie z wymaganym dress codem może nie zostać dopuszczony do udziału w Atrakcji. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych Atrakcjach opisane są na Portalach bądź też przekazywane bezpośrednio przez Dostawcę Atrakcji przed jej rozpoczęciem.

10. Wszyscy uczestnicy Atrakcji Dostawcy muszą być pełnoletni oraz posiadać ważne ubezpieczenie medyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość zgłoszonych danych uczestników Atrakcji spoczywa na usługobiorcy (kliencie).

11. Usługobiorca (klient) i zgłoszeni przez niego uczestnicy Atrakcji biorą w niej udział dobrowolnie i na własne ryzyko, w związku z czym usługodawca rekomenduje wykupienie ubezpieczenia NNW, adekwatnego dla wybranego rodzaju Atrakcji.

12. Oferta i podane na Portalach ceny Atrakcji mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.


II. DEFINICJE

1. Atrakcje – Atrakcje Dostawcy  prezentowane na Portalach. Usługodawca informuje, że niektóre z Atrakcji (paintball, rafting, skok spadochronem, lot balonem itp.) uznawane są za sporty wysokiego ryzyka.

2. Dostawca Atrakcji – podmiot świadczący bezpośrednio we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność na rzecz użytkownika Portalu usługi transportowe, rozrywkowe lub rekreacyjne.

3. Atrakcje Dostawcy – usługi transportowe, rozrywkowe lub rekreacyjne zarezerwowane u Dostawcy Atrakcji za pośrednictwem usługodawcy.

4. Usługobiorca lub Użytkownik lub klient – osoba fizyczna korzystająca z Atrakcji dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zobowiązany do przestrzegania Regulaminu, działający przy zawieraniu umowy z usługodawcą w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników Atrakcji.

 


III. WARUNKI SPRZĘTOWE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług prezentowanych w ramach Portali są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

2. W celu prawidłowego korzystania z usług, usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: a) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0. b) monitor o rozdzielczości minimum 1024x768 c) włączona obsługa Cookies i Java Script. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę, usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

4. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowień umów obowiązujących pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą), usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności/usługobiorcy.

5. W przypadku transmisji danych przez usługodawcę, nie ponosi on odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

6. W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie usługobiorcy, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli: a) nie usuwa, ani nie modyfikuje danych; b) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania; c) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

 

IV. WARUNKI ZAMAWIANIA I PŁATNOŚCI ZA ATRAKCJE DOSTAWCÓW

1. Opisy rodzajów, zakresu i cen poszczególnych usług Dostawców Atrakcji dostępne są na Portalach.

2. W celu dokonania rezerwacji Atrakcji Dostawcy użytkownik uzupełnia właściwy formularz udostępniony na Portalu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej i dokonuje opłaty rezerwacyjnej (zwanej również „pierwszą wpłatą”) na numer rachunku bankowego usługodawcy.

3. Po potwierdzeniu wniesienia pierwszej wpłaty usługodawca przesyła usługobiorcy na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rezerwacji Atrakcji Dostawcy wraz ze szczegółowym określeniem zakresu, czasu i miejsca jej rozpoczęcia oraz osobą przewidzianą do kontaktu (koordynatorem).

4. Rozliczenie za Atrakcję Dostawcy następuje bezpośrednio między usługobiorcą a Dostawcą Atrakcji na podstawie zawartej z nim odrębnej umowy. Usługodawca informuje, że nie jest stroną takiej umowy.

5. Zmiana warunków wykonywania konkretnej Atrakcji Dostawcy w trakcie jej realizacji następuje bezpośrednio między usługobiorcą a Dostawcą Atrakcji.

6. Usługodawca działając na rzecz i w imieniu usługobiorcy zamawia Atrakcję u Dostawcy Atrakcji, tj. świadczy usługę pośrednictwa w zamawianiu Atrakcji Dostawców i nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich realizacji przez Dostawcę Atrakcji. Usługodawca ponosi względem usługobiorcy odpowiedzialność za gotowość Dostawcy Usługi do realizacji Atrakcji. W tym celu usługodawca może działać za pomocą swojego koordynatora.

7. Usługobiorca odpowiada za szkody wyrządzone przez niego lub pozostałych uczestników Atrakcji Dostawcy Atrakcji lub osobom trzecim.

8. Listę Atrakcji Dostawców określa Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 


V. ZMIANA I REZYGNACJA Z ZAMÓWIONEJ ATRAKCJI

1. Usługobiorca może zrezygnować z zamówionej Atrakcji lub dokonać jej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.

2. Usługobiorcy, po wpłacie pierwszej wpłaty, nie przysługuje zgodnie z art. 38  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku braku możliwości realizacji Atrakcji z przyczyn leżących po stronie usługodawcy, niezwłocznie powiadomi on o tej okoliczności usługobiorcę na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia lub telefonicznie. Usługobiorca w takiej sytuacji ma prawo:

a) dokonać zmiany terminu Atrakcji na podstawie ustaleń z usługodawcą;

b) anulować zamówienie Atrakcji i otrzymać zwrot uiszczonych na rzecz usługodawcy środków.

4. W przypadku zmiany liczby uczestników zamówionej Atrakcji lub innej zmiany leżącej po stronie usługobiorcy, usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie usługodawcy na co najmniej 14 dni przed terminem realizacji Atrakcji na adres mailowy usługodawcy: info@crazykawalerski.pl Jeżeli zgłaszana przez usługobiorcę zmiana wpływa na cenę Atrakcji, o czym usługodawca poinformuje usługobiorcę, usługobiorca zobowiązany jest do uregulowania różnicy ceny przed rozpoczęciem jej realizacji. Brak uregulowania różnicy ceny zwalnia usługodawcę z obowiązku realizacji Atrakcji.

5. W przypadku rezygnacji z atrakcji przez usługobiorcę z przyczyn leżących po jego stronie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

 


VII. REKLAMACJE

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących prezentowanych
w ramach Portali Atrakcji.

2. Reklamacje dotyczące realizacji Atrakcji Dostawcy należy składać bezpośrednio
u Dostawcy Atrakcji. Reklamacje dotyczące realizacji usługi pośrednictwa zgodnie z pkt 3-4 poniżej. O złożeniu reklamacji u Dostawcy Atrakcji należy poinformować usługodawcę.

3. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby usługodawcy wskazany w pkt I.1. Regulaminu lub mailem na adres poczty elektronicznej: info@crazykawalerski.pl

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez usługodawcę.

6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
7. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 4, nie podlegają rozpatrzeniu.

 


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresów e-mail i numerów telefonów, podawanych przy zamawianiu Atrakcji. Usługodawca przetwarza dane osobowe usługobiorcy w celu realizacji atrakcji i zarządzania usługami.

2. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych usługodawcy określa Polityka prywatności.

4. Usługodawca informuje, że usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie Usługodawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być konieczne dla zrealizowania Atrakcji.

 


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 8 stycznia 2020 roku.

2. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Portalu i będą wchodzić
w życie z dniem ich publikacji.

3. Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub Atrakcji po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Regulamin niniejszy stosuje się wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługodawca może świadczyć Atrakcje na rzecz osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej po zawarciu odrębnej umowy zawartej w wyniku indywidualnych negocjacji.

 

 

Przedstawiona poniżej lista atrakcji ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz może nie stanowić odzwierciedlenia aktualnie dostępnych atrakcji.

*na sumę widniejącą przy każdej atrakcji dostawcy składa się ustalana indywidualnie przy każdej rezerwacji kwota opłaty rezerwacyjnej (pierwsza wpłata) oraz kwota do zapłaty na miejscu u dostawcy atrakcji za jego usługę.

KRAKÓW

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

PAKIET W KLUBIE GO GO

999

za grupę

LESBO SHOW W KLUBIE GO GO

999

za grupę

TANCERKA GO GO

449

za występ

SEXOWNA KOLACJA

69

za osobę

WALKI W OLEJKU

149

za osobę

REJS STATKIEM

1199

za 1,5h

SUSHI & NAGA MODELKA

2299

za akcję

TESTOWANIE WÓDEK

99

za osobę

SZCZUCIE KAWALERA PSEM

699

za akcję

APARTAMENT NA IMPREZĘ

499

za noc

LINCOLN

399

za 1h

CHRYSLER

449

za 1h

HUMMER

999

za 1h

IMPREZOWY AUTOBUS

1599

za 1,5h

PAINTBALL NA POLIGONIE

79

za osobę

PAINTBALL W FABRYCE

79

za osobę

LASEROWY PAINTBALL

69

za osobę

AIR SOFT GUN W FABRYCE

75

za osobę

GOKARTY

79

za osobę

QUADY

179

za osobę

TERENÓWKI 4x4

99

za osobę

STRZELNICA KALASHNIKOV

89

za osobę

STRZELANIE DO RZUTKÓW

99

za osobę

RAFTING NA RZECE

149

za osobę

BUBBLE FOOTBALL

79

za osobę

ZORBING

149

za osobę

SKOK SPADOCHRONEM

799

za osobę

LOT BALONEM

1799

za lot
CLUBBING & STRIPTEASE

69

za osobę

ARESZTOWANIE KAWALERA

549

za akcję

DRESZCZOWIEC

119

za osobę

ZWARIOWANY COMMUNISM TOUR

119

za osobę

RAFTING NA TORZE

149

za osobę

IMPREZOWY TRAMWAJ

1099

za 1h

   

WROCŁAW

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

PAKIET W KLUBIE GO GO

1099

za grupę

LESBO SHOW W KLUBIE GO GO

899

za grupę

TANCERKA GO GO

599

za występ

SEXOWNA KOLACJA

85

za osobę

REJS STATKIEM

999

za 2h

LINCOLN

399

za 1h

HUMMER

2999

za 2h

PORSCHE CAYENNE

1999

za 2h

IMPREZOWA NYSA 522

399

za 1h

IMPREZOWY AUTOBUS

999

za 1h

PAINTBALL NA POLIGONIE

89

za osobę

LASEROWY PAINTBALL

69

za osobę

GOKARTY

79

za osobę

QUADY

109

za osobę

TERENÓWKI 4x4

189

za osobę

STRZELNICA KALASHNIKOV

179

za osobę

RAFTING NA RZECE

139

za osobę

ZORBING

89

za osobę

KAJAKI

49

za osobę

MOTORÓWKI

49

za osobę

LOT BALONEM

1999

za lot

SUBARU RALLY

169

za osobę
CLUBBING & STRIPTEASE

89

za osobę

ARESZTOWANIE KAWALERA

499

za akcję

   

WARSZAWA

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

ARESZTOWANIE KAWALERA

499

za akcję

PAKIET W KLUBIE GO GO

1099

za grupę

TANCERKA GO GO

699

za występ

SEXOWNA KOLACJA

89

za osobę

REJS STATKIEM

1699

za 1h

GRA MIEJSKA

149

za osobę

KLUB NA IMPREZĘ

1599

za 7h

BMW

899

za 1h

CHRYSLER

649

za 1h

HUMMER

799

za 1h

ANGIELSKI DOUBLE-DECKER

1299

za 1h

AUTOBUS OGÓREK

1399

za 3h

RETRO NYSA 522

499

za 1h

IMPREZOWY AUTOBUS

1099

za 1h

IMPREZOWA NYSA

499

za 1h

PAINTBALL NA POLIGONIE

79

za osobę

PAINTBALL W FABRYCE

89

za osobę

AIR SOFT GUN W FABRYCE

89

za osobę

GOKARTY

89

za osobę

QUADY

99

za osobę

TERENÓWKI 4x4

179

za osobę

STRZELNICA KALASHNIKOV

89

za osobę

KAJAKI

109

za osobę

BUBBLE FOOTBALL

89

za osobę

SKOK SPADOCHRONEM

799

za osobę

LOT BALONEM

1999

za lot

LOT ŚMIGŁOWCEM

599

za lot
CLUBBING & STRIPTEASE

99

za osobę

DRESZCZOWIEC

149

za osobę

   

ŚLĄSKIE

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

LINCOLN

599

za 1h

HUMMER

1599

za 1h

PORSCHE CAYENNE

999

za 1h

IMPREZOWA NYSA 522

399

za 1h

IMPREZOWY AUTOBUS

2899

za 2h

PAINTBALL NA POLIGONIE

79

za osobę

MILITARNY PAINTBALL

119

za osobę

LASEROWY PAINTBALL

49

za osobę

GOKARTY

599

za tor

STRZELNICA KALASHNIKOV

59

za osobę

   

POZNAŃ

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

PAKIET W KLUBIE GO GO

1099

za grupę

REJS STATKIEM

1299

za 2h

AGRO VEGAS

269

za osobę

LINCOLN

349

za 1h

LINCOLN XL

549

za 1h

LINCOLN NAVIGATOR

599

za 1h

PAINTBALL NA POLIGONIE

89

za osobę

LASEROWY PAINTBALL

79

za osobę

GOKARTY

99

za osobę

QUADY

119

za osobę

TERENÓWKI 4x4

139

za osobę

STRZELNICA KALASHNIKOV

79

za osobę

TRANSPORTER OPANCERZONY

1499

za 1h
CLUBBING & STRIPTEASE

69

za osobę

   

TRÓJMIASTO

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

CLUBBING & STRIPTEASE

79

za osobę

ARESZTOWANIE KAWALERA

499

za akcję

PAKIET W KLUBIE GO GO

999

za grupę

TANCERKA GO GO

499

za występ

SEXOWNA KOLACJA

99

za osobę

REJS STATKIEM

1499

za 3h

SUSHI & NAGA MODELKA

99

za osobę

ZWARIOWANY COMMUNISM TOUR

189

za osobę

SEXY SPA

149

za osobę

SEXY TORT

599

za akcję

LINCOLN

499

za 1h

GMC SUBURBAN

749

za 1h

HUMMER

899

za 1h

RETRO NYSA 522

499

za 1h

IMPREZOWY AUTOBUS

899

za 1h

PAINTBALL W FABRYCE

89

za osobę

LASEROWY PAINTBALL

55

za osobę

GOKARTY

109

za osobę

QUADY

109

za osobę

TERENÓWKI 4x4

99

za osobę

STRZELNICA KALASHNIKOV

139

za osobę

STRZELANIE DO RZUTKÓW

119

za osobę

ŁODZIE PATROLOWE

1199

za grupę

   

ŁÓDŹ

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

LINCOLN

499

za 1h

FORD EXPEDITION

599

za 1h

CHRYSLER

499

za 1h

HUMMER

649

za 1h

IMPREZOWY AUTOBUS

1599

za 2h

PAINTBALL NA POLIGONIE

75

za osobę

LASEROWY PAINTBALL

69

za osobę

GOKARTY

99

za osobę

QUADY

189

za osobę

TERENÓWKI 4x4

199

za osobę

   

TORUŃ

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

ARESZTOWANIE KAWALERA

499

za grupę

LESBO SHOW

999

za grupę

REJS STATKIEM

1399

za 1h

PRL PARTY

69

za osobę

LINCOLN

399

za 1h

LINCOLN NAVIGATOR

849

za 1h

CHRYSLER

649

za 1h

PAINTBALL NA POLIGONIE

99

za osobę

LASEROWY PAINTBALL

49

za osobę

GOKARTY

89

za osobę

GOKARTY SPEED

119

za osobę

STRZELNICA KALASHNIKOV

109

za osobę

   

ZAKOPANE

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

LINCOLN

699

za 2h

HUMMER

1499

za 1h

PORSCHE CAYENNE

2199

za 2h

PAINTBALL NA POLIGONIE

65

za osobę

QUADY

129

za osobę

TERENÓWKI 4x4

169

za osobę

RAFTING NA RZECE

149

za osobę

ZORBING

59

za osobę

PARK LINOWY

79

za osobę

WYPRAWA NA GERLACH

1599

za grupę

SKUTERY ŚNIEŻNE

128

za osobę

   

BUDAPESZT

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (EUR)*

jednostka

CLUBBING & STRIPTEASE

21

za osobę

CLUBBING W TERMACH

37

za osobę

PAKIET W KLUBIE GO GO

37

za osobę

SEXOWNA KOLACJA

40

za osobę

TANCERKA GO GO

160

za występ

WALKI W OLEJKU

40

za osobę

REJS STATKIEM

25

za osobę

ZWIEDZANIE WINNICY

33

za osobę

BILETY DO KLUBU GO GO

13

za osobę

CADILLAC DTS

280

za 1h

HUMMER

520

za 1h

TRABANT XL

200

za 1h

PAINTBALL W FABRYCE

40

za osobę

GOKARTY

50

za osobę

QUADY

60

za osobę

STRZELNICA KALASHNIKOV

36

za osobę

   

PRAGA

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (CZK)*

jednostka

CLUBBING & STRIPTEASE

490

za osobę

LESBO SHOW

7050

za grupę

SEXOWNA KOLACJA

890

za osobę

TANCERKA GO GO

3800

za grupę

WALKI W OLEJKU

1350

za osobę

REJS STATKIEM

710

za osobę

ZWARIOWANY TOUR TRABANTAMI

1650

za osobę

ZWIEDZANIE BROWARU

970

za osobę

LINCOLN

4590

za 1h

HUMMER

7590

za 1h

PAINTBALL NA POLIGONIE

1300

za osobę

GOKARTY

19950

za tor

STRZELNICA KALASHNIKOV

1750

za osobę

RAFTING NA TORZE

1550

za osobę

Sprawdzone wieczory kawalerskie
 • 12 lat
  doświadczenia
 • 50%
  rezerwacji z polecenia
 • Zabawa
  na każdą kieszeń
 • Gościliśmy w:
  tvn, onet, rmf, tvp2
MEDIA O CRAZY GUIDES: